en

Friday, November 28, 2003

I'm excited to see if Fagan Finder actually works. It's basically the translation engine we've all been waiting for -- everything from Afrikaans to Yiddish. Promises, promises. We'll see. (Link via Europundit.)

In the meantime, here's Matt Welch's recent post on Vaclav Klaus on Reason's Hit & Run blog, which responds to my post below a generated a whole slew of comments, translated into Czech. Enjoy!

Slovan-Laff of èlen urèitý Èas

Vaclav Klaus, hlava architekt of Czechoslovak posta- Komunista napravit, a korumpovaný politický zaseknout, 3sg.préz.od have gotten více milage než nìkdo živ do cooing Hayekian cítìní do èlen urèitý dychtivý doslech of trh- laskavý Západní novináøi, chvíle kroužení asi a dragging jeho feet dále jakýkoliv èíslo of domácí napravit aby chtìl bych ledvinová peèenì jeho politický množství. Lid kdo byli v rozhlase dno ( kašel kašel) mít vØdØl aby Klaus is nicka Thatcherite od té doby asi stredi-1992, ( do 1997 jeho údajnì socialistycký sok Mít mnìl jsem až k handa jemu obec do pomalý dole posta- Komunista obrat) dále ohromivì, èlen urèitý guy's tichý prospìch pryè s ním ono, èásteènì do házení mimo èerveò maso až k èlen urèitý EU = Socialismus dav. Tichý, tato burza s UPI's Arnaud de Borchgrave is jeden mléko- docela- èlen urèitý- nos klasický:

Q--V èlen urèitý koneènì Thatcherite v Evropì, tebe dìlostøelectvo být doma dopis of èlen urèitý politický sjednocení of Evropa tebe myslit až k být nevyhnutelný.

A--JÁ am jeden celek obdivovatel of Kopretina Došek, aby ne má cíl v rozhlase potøebovat až k udržovat èlen urèitý národ stav aèkoliv jeden budova blok do Evropan sjednocení ar ne pøíbuzný až k její. JÁ am pøesvìdèit o tebe dìlostøelectvo mít demokratický vysvìtlitelnost do cokoli bigger než jeden národ stav.

Dobøe, Vaclav, my mamy nìjak been zmotat dál køížem èlen urèitý rybník celek tezaury dlouhá doba. (èlánek, a cítìní, pomocí Skotský MacMillan)
Who does this translation engine think it is? Not even my closest friends call me Skotský.

UPDATE: Czech to English doesn't work at all.